Giriş Yap
Üye Girişi Yap
Kullanıcı Adı:
Şifre :
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
E-Mail :

Burslar

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Burs Yönetmeliği

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır 

şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve 

esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden 

verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Vakıflar meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

c) Bölge müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

ç) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

d) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

e) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(2) Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı

uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs 

verilebilir.

Başvuru

MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında 

Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre Ek-1’deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 7 – (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme 

zamanını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Burs verilme süresi

MADDE 8 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya 

engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı

tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge 

müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’deki değerlendirme kriterine 

göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek 

Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.


Video - Tüm Videolar

Etkinlikler


Burslar
İnönü Ünversitesi Vakfı Tarafından Burs Verilecektir
CBÜ Yükseköğrenim Vakfı Öğrenci Bursu
Burs veren kurum ve kuruluşlar
TESYEV BURSU 2013 - 2014
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu
Tüm Burslar
Haberler
Çağ Üni. Araştırma Görevlisi İlanı
İnönü Üni. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üni. Öğretim Elemanı İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Burs Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
Tüm Haberler
YurtPark Kurumsal Makalelerimiz
Neden Özel Yurtları Tercih Etmelisiniz - 1
Neden Özel Yurtları Tercih Etmelisiniz - 2
Yurt Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli - 1
Yurt Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli - 2
Yurt tanıtımınız için neden sitemizi seçmelisiniz
Tüm Makaleler
© 2013 Copyright Yurtpark.Net